سرویس آرشیو نامه

سرویس آرشیو نامه

آرشیو نامه ها، بخشی برای بررسی و مدیریت نامه های ارسالی سیستمی برای کاربران است.

نامه های سیستمی نامه هایی هستند که از طرف سایت شما برای کاربران عضو فرستاده می شوند. مانند نامه تائید ثبت نام، تغییر پسورد، فاکتور خرید انجام شده، تغییر اعتبارات، تغییر اطلاعات پروفایل کاربری و ... مدیر سایت می تواند از طریق بخش ارشیو نامه ها ایمیل های ارسالی سیستم را بررسی نموده، از وضعیت آن مطلع گررد، در صورت لزوم آنرا دوباره ارسال نموده و یا برای شخص دیگری ارسال کند.