سرویس مدیریت زیر پرتال تا بی نهایت

سرویس مدیریت زیر پرتال تا بی نهایت

در این قسمت شما امکان ایجاد زیر پرتال های مختلف را خواهید داشت به این صورت که قابلیت تعیین سرویس ها برای هر پرتال به صورت مجزا و تعیین سطوح دسترسی مختلف برای هر زیر پرتال وجود خواهد داشت. شما به هر تعداد که تمایل داشته باشید می توانید زیر پرتال ایجاد و مدیریت نمایید.

شماری از امکانات:

  1. تعیین مجزای سرویس های مختلف برای هر پرتال
  2. تعیین قالب(template) مجزا برای هر پرتال
  3. امکان تعیین زیر پرتال تا بی نهایت
  4. مجزا کردن کاربران هر پرتال
  5. امکان تعیین گروه های دسترسی برای هر کاربر
  6. و ...

بخشی از این سرویس در تصویر زیر نمایش داده شده است.