سرویس پروژه ها

سرویس پروژه ها

این ماژول بانک اطلاعات پروژه های سازمان شما است. طرحها و پروژه ها، در این ماژول در 3 دسته زیر نگهداری می شوند:

  • اجرا شده
  • در دست اجرا
  • در دست مطالعه

 

ساختار اطلاعاتی این ماژول ممکن است برای سازمانهای مختلف متفاوت باشد. این ماژول از جهت ساختار اطلاعاتی، قابلیت تغییر دارد و متناسب با نیازهای سازمان شما پیاده می شود.

شماری از امکانات

  1. ارائه طرح ها و پروژه ها بصورت دسته بندی شده
  2. ارائه جزئیات مربوط به هر پروژه مطابق با استانداردهای مربوطه
  3. اختصاص آلبوم تصاویر مربوط به هر پروژه بصورت مجزا
  4. امکان جستجوی اختصاصی طرح ها براساس وضعیت و نام طرح داخل ماژول