معرفی سرویس ارتباط با مدیریت

معرفی سرویس ارتباط با مدیریت

در بسیاری مواقع نمایش پست الکترونیک مدیران در پرتال، امکان سوء استفاده سودجویان برای ارسال ایمیل های تبلیغاتی را فراهم آورده و موجب نارضایتی مدیران از دریافت انبوه ایمیل های ناخواسته گردد.

از طریق این ماژول این مشکل برطرف شده است، یعنی پس از ذخیره شدن پست الکترونیک مربوط به مدیران در این ماژول، کاربران پرتال می توانند بطور مستقیم (البته بدون دیدن پست الکترونیک مدیران) از طریق یک فرم الکترونیکی درخواست های خود را برای آنها ارسال نمایند.

شماری از امکانات

  1. ارسال درخواست کاربران به پست الکترونیک مدیران از طریق فرم الکترونیکی بصورت مجزا
  2. نگهداری پست الکترونیک مدیران در بانک اطلاعاتی
  3. عدم نمایش پست الکترونیک مدیران در پرتال