معرفی سرویس تالار گفتگو

معرفی سرویس تالار گفتگو

بوسیله این سرویس، پرتال شما به تالارهای گفتگو مجهز می شود. وجود این تالارها به همراه مدیریت صحیح آن از جمله مواردی است که اطلاعات یک پرتال را به صورت خود جوش توسعه می دهد.

مدیریت فرهنگی هر تالار بوسیله شما قابل تعیین است، ضمن این که هیچ محدودیتی(از نظر فنی)در تعداد تالارهایی که می توانند ایجاد شوند، وجود ندارد. بنابراین در صورتیکه مدیران فرهنگی قوی برای هر تالار منصوب شوند،می توانید علاوه بر نظارت بر گفتگوها،به آنها جهت نیز بدهید و از آن در جهت رشد و شکوفایی پرتال خود بهره گیری نمایید.

اعضای این تالارها بوسیله یک سرویس رابط در سمپا مدیریت می شوند و نیز سطح کاربری آنها و حقوقی که در حین کار از آن برخوردار هستند مشخص می گردد.

شماری از امکانات

  1. ارائه تمام امکانات موجود در تالارهای گفتگو (Forum) استاندارد
  2. ایجاد تالارهای جدید بصورت نامحدود
  3. تعیین مدیریت هر تالار بوسیله مدیر سمپا
  4. تعیین سطح دسترسی برای اعضا