معرفی سرویس مدیریت سایتها

معرفی سرویس مدیریت سایتها

مشخصات سایت هایی که نرم افزار پارس پورتال بر روی آنها نصب خواهد شد در این قسمت تعیین می شوند.
هنگام خرید محصول پارس پورتال تعداد دامنه و زیر دامنه ای که قرار است این نرم افزار برروی آن نصب شود سوال می شود. براساس تعداد تعیین شده در آن قسمت مجاز به تعریف دامنه و زیر دامنه در بخش سایت ها خواهید بود.

شماری از امکانات

 1. ایجاد پیوند بین سایت های موجود:
  برخی از امکانات موجود در سایت، همانند پیغام ها دارای این ویژگی هستند تا در یک سایت تعریف شده و در سایر سایت ها نیز قابل مشاهده باشند.

 2. جستجوی سایتهای موجود:
  می توان سایتهای موجود را بر اساس نام دامنه یا زیر دامنه جستجو نمود.

 3. تعیین وضعیت فعال / غیر فعال بودن سایت ایجاد شده توسط سازنده:
  درصورتیکه سازنده سایت قصد دارد که سایت ایجاد شده برای کاربران موقتا نمایش داده نشود، می تواند آن را در حالت غیر فعال قرار دهد
  .