معرفی سرویس مسیر نقشه

معرفی سرویس مسیر نقشه

مسیر نقشه،مسیری که از صفحه اصلی سایتتان به صفحه ای که به آن وارد شده اید را مشخص مینماید.
با استفاده از مسیر نقشه در وب سایت، می توانید مسیر ورود به صفحات خود را مشاهده نمائید. همچنین به دلیل وجود لینک به صفحات قبلی با کلیک بر روی عنوان صفحه در مسیر نقشه ، دسترسی به آنها راحت تر صورت خواهد گرفت.