آشنایی کلی با سامانه‌ی سمیاد

جهت آسایش اساتید و دانشجویان عزیزان فایل‌های آموزشی نحوه‌ی کار با سامانه‌ی سمیاد مرکز آموزش فنی حرفه‌ای را به صورت تایپ شده و مرتب و منظم با توضیحات تصویری آماده و منتشر کردیم.

لطفا برای دیدن جزییات تصاویر روی آنها کلیک کنید.

ورود و نمای اولیه

1- ﭘﺲ از ورود ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪ‌ی ﻋﺒﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻧﻤای ﮐﻠﯽ دروﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮم ﺟﺎری دارﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2- در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻨﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آشنایی با سامانه سمیاد

ورود به سامانه

3- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻮی “درس ﻫﺎی ﻣﻦ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

آشنایی با سامانه سمیاد

نمای کلی درس

4- ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﻮی “ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ” اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آشنایی با سامانه سمیاد

افزودن فایل‌های شخصی

اﺳﺘﻔﺎده از دروس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﯿﺎد

1- ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از درس ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮی “درسﻫﺎی ﻣﻦ” ﺑﺮ روی ﻧﺎم درس ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آشنایی با سامانه سمیاد

نحوه‌ی استفاده از دروس

2- ﺑﺎ ورود ﺑﻪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی “ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن” و “ﻧﻤﺮهﻫﺎ” ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آشنایی با سامانه سمیاد

دانشجویان و نمره‌ها

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﻨﻮی  “ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن” ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻤﺎ در درس ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آشنایی با سامانه سمیاد

جزییات دانشجویان دروس

در ﻣﻨﻮی ﻧﻤﺮهﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آشنایی با سامانه سمیاد

جزییات نمره‌های دانشجویان