آموزش گام به گام طراحی و برگزاری آزمون توسط استاد در سامانه‌ی سمیاد

جهت آسایش اساتید و دانشجویان عزیزان فایل‌های آموزشی نحوه‌ی کار با سامانه‌ی سمیاد مرکز آموزش فنی حرفه‌ای را به صورت تایپ شده و مرتب و منظم با توضیحات تصویری آماده و منتشر کردیم.

لطفا برای مشاهده‌ی جزییات تصاویر روی آنها کلیک کنید.

این  امکان  براي  اساتید  محترم  در سامانه  سمیاد  وجود  دارد  تا  بتوانند  به  واسطه‌ی استفاده  از آن، نسبت به طراحی آزمون در سامانه اقدام نمایند. جهت  انجام  این  مهم  لازم  است پس  از ورود به سامانه سمیاد، بر روی درس خود کلیک نمایید و یا از منوی مشخص  “درس های من”، درس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ایجاد تکلیف توسط استاد در سامانه سمیاد

ورود و انتخاب منوی “درس‌های من”

در ادامه  و پس  از ورود  به  درس  خود،  از چرخ دنده‌ی موجود در قسمت بالا و سمت چپ فرم  نمایش داده شده، گزینه‌ی “ویرایش” را  انتخاب کنید. در  واقع به  کمک این گزینه به سادگی می‌توانید نسبت به ایجاد آزمون اقدام نمایید.

انتخاب گزینه‌ی “ویرایش درس”

پس  از انتخاب  گزینه  “شروع ویرایش”، فرم  جاری در قالب ویرایش قرار خواهد گرفت. جهت  افزودن یک فعالیت یا یک منبع جدید به هر جلسه‌ی کلاس خود به  سادگی می‌توانید از لینک مشخص  “اضافه کردن یک فعالیت یا منبع”  استفاده  نمایید.

افزودن یک “فعالیت” یا “منبع”

در واقع با فشردن این لینک، فرم مدیریتی جدیدی به شما نمایش داده خواهد شد و به کمک آن می‌توانید فعالیت “آزمون” را به هر جلسه‌ی کلاس خود  بیفزایید.

افزودن فعالیت آزمون

با انتخاب ماژول  “آزمون”  و کلیک بر روي گزینه‌ی “اضافه کردن”، فرمی نمایش داده می شود که در آن می‌توانید  “نام آزمون” را مشخص نمایید. همچنین در قسمت “توضیح تکلیف” می توانید اطلاعات تکمیلی در مورد تکلیف را درج کنید.

افزودن یک آزمون جدید

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ “زﻣﺎن ﺑﻨﺪي آزﻣﻮن”، “ﻧﻤﺮه”، “ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﻮاﻻت” و “ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن” و … اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

صفحه‌ی ایجاد آزمون

جشنواره پاییزه‌ی طراحی سایت ویژه‌ی اساتید و معلمان آغاز شد، با کمتر از 1 میلیون تومان سایت شخصی خود را راه‌اندازی کنید و  با دانشجویان خود و جامعه‌ی علمی مستقیما در ارتباط باشید، جزییات بیشتر…>> کلیک کنید

ذخیره‌ی آزمون

ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ درس” ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪ اول “ﺟﻠﺴﻪ اول – ﻣﻌﺮﻓﯽ درس ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ”، آزﻣﻮن “ﺗﺴﺖ” اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

تعریف آزمو “تست”

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﺗﺴﺖ”، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺮاي آزﻣﻮن “ﺗﺴﺖ” ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ “وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آزﻣﻮن” ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

ویرایش محتوای آزمون

ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ “وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای آزﻣﻮن” ﻓﺮم زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روي “اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن” ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

افزودن سوال به آزمون تست

در ﺻﻮرتی که از ﭘﯿﺶ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت، ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از “ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮال” ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮم زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮ “ﯾﮏ ﺳﻮال ﺟﺪﯾﺪ” اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ویرایش آزمون تست

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﻮع ﺳﻮال  “ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای” اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب “ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪای” ﺑﺮ روی دکمه‌ی “اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن” ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

افزودن نوع سوال

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻓﺮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ” ﻧﺎم ﺳﺆال ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪاي”، “ﻣﺘﻦ ﺳﻮال”، “ﻧﻤﺮه ﭘﯿﺶ ﻓﺮض”، “به‌هم رﯾﺨﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ”، “ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﻮال” و … اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مراحل افزودن سوال چندگزینه‌ای

در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي، اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ “ﻧﻤﺮه” و “ﺑﺎزﺧﻮرد” ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ وﺟﻮد دارد. (در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.)

امکانات طراحی سوال چدگزینه‌ای

در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات” در اﻧﺘﻬﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺗﺴﺖ” اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮاﻻت را ﺑﺮاي آزﻣﻮن “ﺗﺴﺖ” اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از “ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات” در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﻮال، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ “ذﺧﯿﺮه” ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﻻت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي آزﻣﻮن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد.

ذخیره‌ی آزمون طراحی شده

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس را از ﺣﺎﻟﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻓﺮم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه، ﮔﺰﯾﻨﻪ “اﺗﻤﺎم وﯾﺮاﯾﺶ” را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اتمام ویرایش درس

ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﺗﺴﺖ” ﻣﺠﺪدا ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه “ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ آزﻣﻮن” وﺟﻮد دارد.

پیش‌نمایش آزمون


پیش‌نمایش آزمون

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ آزﻣﻮن” ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

پیش‌نمایش آزمون

امیدواریم این آموزش برای شما اساتید عزیز مفید واقع شود. تیم آموزش مجازی پارسا جهت انجام مشاوره‌ی طراحی سایت اساتید و امکانات مخصوص جشنواره‌ی طراحی سایت اساتید در خدمت شماست.با ما تماس بگیرید.

مشاوره‌ی رایگان

  • لطفا جهت دریافت مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان ما، شماره‌ی تماس خود را ارسال کنید.

به اشتراک‌گذاردن آموزش: